ประวัติสำนักงานนิติการ Print
Written by Administrator   
Friday, 09 July 2010 14:02

สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นหน่วยงานแยกมาจากสำนักทรัพยากรบุคคลและนิติการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ห้อง PG 201 มีภารกิจในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย อธิการบดี หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  มีลักษณะเป็นหน่วยงานชำนาญการและปฏิบัติงานด้านกฎหมายสำหรับการบริหารจัดการสถาบัน สำนักงานนิติการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้เป็นหลักประกันว่า การดำเนินการทางการบริหารจัดการจะเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Last Updated on Tuesday, 20 July 2010 11:06